Greek English 24/7 Τηλέφωνο: 6974912630

Πολιτική Απορρήτου

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων διέπεται από τους παρόντες όρους και τις σχετικές διατάξεις τόσο του ελληνικού όσο και του κοινοτικού και διεθνούς δικαίου σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τις Αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, τις οποίες σεβόμαστε και τηρούμε. Οποιαδήποτε μελλοντική μεταβολή του ως άνω κανονιστικού πλαισίου, θα αποτελέσει αντικείμενο και των παρόντων όρων χρήσης.

Το hellaschauffeur.com συλλέγει αποκλειστικά και μόνο εκείνα τα προσωπικά δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για την ασφαλή διενέργεια και άρτια εκτέλεση των κρατήσεων των πελατών μας και για τους καθορισμένους και νόμιμους σκοπούς και υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία κατά τρόπο συμβατό προς τους σκοπούς αυτούς, καθώς συνάδουν με την αρχή της αναλογικότητας (Άρθρο 5 παρ. 1 του Κανονισμού 679/2016 GDPR).

Η συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με τη δική σας συγκατάθεση και αφορά αποκλειστικά τη διαδικασία ολοκλήρωσης των σκοπών λειτουργίας της παρούσας ιστοσελίδας και του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.

Η συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων στο hellaschauffeur.com είναι απαραίτητη για την τοποθέτηση οποιασδήποτε κράτησης και για το λόγο αυτό δημιουργείται προφίλ του κάθε χρήστη, το οποίο είναι απαραίτητο για την επεξεργασία και ολοκλήρωση της κράτησης.
Κατά την κράτηση συλλέγονται τα ακόλουθα στοιχεία: Όνομα, Επώνυμο, Διεύθυνση, Τ.Κ., Πόλη-Περιοχή, Νομός, Χώρα, Τηλέφωνο, Κινητό, Fax, Διεύθυνση e-mail.

Το hellaschauffeur.com διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα μέχρι την ολοκήρωση της κράτησης, σε περίπτωση δε αδράνειάς του και μη συναλλαγής τα προσωπικά δεδομένα διαγράφονται.

Το hellaschauffeur.com δεν γνωστοποιεί σε κανένα τρίτο πρόσωπο οποιοδήποτε προσωπικό δεδομένο των πελατών του/χρηστών της ιστοσελίδας του χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή τους.

To hellaschauffeur.com θα γνωστοποιήσει την ηλεκτρονική διεύθυνση ενός Πελάτη ή άλλα προσωπικά του δεδομένα για διαφημιστικούς ή άλλους σκοπούς προώθησης ή/και επικοινωνίας στο facebook και στην google μόνο μετά από ρητή συγκατάθεσή του.

Tο hellaschauffeur.com δηλώνει ότι κατά το διάστημα τήρησης των εν λόγω στοιχείων/προσωπικών δεδομένων χρησιμοποιεί αυτά σύννομα, λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και τήρησης της εμπιστευτικότητας αυτών. Ειδικότερα, λαμβάνουμε όλα τα κατάλληλα και πρόσφορα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας (απόρρητο και ασφάλεια της επεξεργασίας του άρθρου 10 Ν.2472/1997) Χρησιμοποιούμε τα τελευταία πρωτόκολλα ασφαλείας (SSL-secure).

Tο hellaschauffeur.com λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια του απορρήτου των επικοινωνιών του χρήστη/πελάτη και των μεταδιδομένων πληροφοριών και δεδομένων.

Εντούτοις, το hellaschauffeur.com δεν εγγυάται την ασφάλεια δεδομένων που μεταδίδονται μέσω δικτύων στο βαθμό που η προστασία αυτών δεν επιτυγχάνεται με τη λήψη πρόσφορων μέτρων ασφάλειας που επιβάλλονται από τη νομοθεσία και τη σχετική οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, θετική, αποθετική, υλική ή μη ζημία που ενδεχομένως υπέστη ο χρήστης από την πρόσβασή του στο διαδίκτυο.

Όποτε επιλέγετε είτε μέσα από τη διαδικασία ηλεκτρονικής παραγγελίας είτε μέσα από τη διαδικασία τηλεφωνικής παραγγελίας να μας γνωστοποιήσετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας ή/και τον αριθμό κινητού σας τηλεφώνου, επιλέγετε ταυτόχρονα τη χορήγηση και τήρηση των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς. Το hellaschauffeur.com ποτέ δεν θα κάνει χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς άλλους πέρα από τους αναφερόμενους στο παρόν κείμενο. Τα προσωπικά σας δεδομένα είναι για το hellaschauffeur.com απολύτως σεβαστά κι επιθυμούμε να λειτουργούν αποκλειστικά προς δικό σας όφελος και με σεβασμό στην ατομικότητά σας και στην ελευθερία επιλογών σας.

Κάθε χρήστης έχει δικαίωμα υποβολής αιτήματος για πρόσβαση, διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας που αφορά το υποκείμενο των δεδομένων καθώς επίσης και δικαίωμα αντίταξης στην επεξεργασία και καταγγελίας σε εποπτική αρχή (σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 13 έως 20 του Κανονισμού 679/2016 GDPR).

Μπορείτε επίσης να ζητήσετε τη φορητότητα (σύμφωνα με τη δυνατότητα που σας δίνει ο Κανονισμός 2016/679 GDPR) ή την οριστική διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων. Για τυχόν άσκηση των δικαιωµάτων σας µπορείτε να απευθύνεστε στoν υπεύθυνο επεξεργασίας, που ορίζεται κατωτέρω.
Κάθε χρήστης έχει επίσης δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής του ανά πάσα στιγμή στέλνοντας email στο info@hellaschauffeur.com (Άρθρο 2 περ. ια του Ν. 2472/1997 και Άρθρο 7 του Κανονισμού 679/2016 GDPR).

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι ο Γεώργιος Μαμασούλας, στον οποίο μπορείτε να απευθύνεστε για τα ζητήματα προσωπικών δεδομένων τηλέφωνο επικοινωνίας 6974912630 και email: info@hellaschauffeur.com.

Για τυχόν διαφορές που θα προκύψουν μεταξύ των πελατών ή μεταξύ πελατών και τρίτων και οφείλονται σε μηνύματα, δεδομένα, στοιχεία ή πληροφορίες που διακινούνται μέσω του hellaschauffeur.com, το τελευταίο δηλώνει ότι τυχόν άρση του απορρήτου των τηλεπικοινωνιών του πελάτη επιτρέπεται μόνο εφόσον και στο μέτρο που το hellaschauffeur.com καλείται να εκπληρώσει υποχρέωσή του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Ρητά συμφωνείται ότι οι άνω όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, τις αποφάσεις των θεσμοθετημένων οργάνων της Πολιτείας που ισχύουν επί των συναλλαγών των ηλεκτρονικών επικοινωνιών καθώς και τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις. Με το παρόν συµφωνείται ρητά ότι οι διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την εφαρµογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση του καταστήματός μας, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.

Cookies
Τι είναι τα cookies
Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα (συγκεκριμένα ο εξυπηρετητής ιστού - web server) αποθηκεύει στον υπολογιστή ενός χρήστη, ώστε κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στο χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων πληροφοριών είναι οι προτιμήσεις του χρήστη σε μια ιστοσελίδα, όπως αυτές δηλώνονται από τις επιλογές που κάνει ο χρήστης στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα (π.χ. επιλογή συγκεκριμένων «κουμπιών», αναζητήσεων, διαφημίσεων, κλπ). Η εγκατάσταση των «cookies» επιτρέπεται μόνο με τη συγκατάθεση του χρήστη και μετά από κατάλληλη ενημέρωσή του.

Για ποιο λόγο χρησιμοποιούμε Cookies
Χρησιμοποιούμε cookies για να κάνουμε την περιήγησή σας καλύτερη πιο εύκολη και ευχάριστη. Ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες κατά την περιήγηση μέσα στον ιστότοπο αλλά και να μπορούμε να εξελιχτούμε ανάλογα με τις απαιτήσεις του κοινού μας.

Σχετικά Cookies
Κατά την περιήγησή σας στον ιστότοπο ενδέχεται να αποθηκευτούν στον υπολογιστή σας cookies από υπηρεσίες τρίτων όπως: Για στατιστικούς σκοπούς σχετικά με την επισκεψιμότητα και την περιήγηση μέσα στον ιστότοπο (analytics), μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή άλλης μορφής internet marketing και προβολής του ιστότοπου στο διαδύκτιο (facebook, twitter, instagram, flickr, pinderest, google +, skype, linkedin, κλπ), εταιρική προβολή σε μορφή αναπαραγωγής βίντεο (youtube, vimeo, κλπ), υπηρεσία προσέγκησης της επιχείρησης του ιστότοπου μέσω χάρτη (google maps, foursquare, κλπ), ενημερωση στοιχείων, εταιρεικών, οικονομικών, στατιστικών ή άλλης μορφής (pdf, excel, word, txt, κλπ),σύστημα κρατήσεων τρίτων με μορφή αναζήτησης, διαθεσιμότητας, κράτησης.

Απενεργοποίηση Cookies
Κανένα από τα cookies στον ιστότοπο δεν είναι απαραίτητο για τη λειτουργία του, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα cookies από τις ρυθμίσεις του browser σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απενεργοποίηση των cookies επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του browser σας. 


Kάνε Κράτηση

Οχήματα

Προορισμοί

Ενθαρρύνουμε ενεργά τα σχόλια και τις προτάσεις των πελατών μας και τα αντιμετωπίζουμε ως μια πολύτιμη συμβουλή σχετικά με τον τρόπο βελτίωσης των υπηρεσιών μας. Στείλτε μας email με τα σχόλιά σας στο info@hellaschauffeur.com

Εάν έχετε αφήσει ένα αντικείμενο στο όχημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας αμέσως και θα ελέγξουμε αν το αντικείμενο βρέθηκε στο όχημα.

Αν το αντικείμενο βρέθηκε, θα κανονίσουμε την επιστροφή ή τη συλλογή του με courier.

Αν η υπηρεσία που έχετε λάβει δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας και θα εξετάσουμε την περίπτωσή σας. Τα παράπονα πρέπει να παραλαμβάνονται το αργότερο 28 ημέρες μετά την ημερομηνία επιστροφής σας.

Οποιαδήποτε ζητήματα κατά τη διάρκεια των ταξιδιών θα πρέπει να γνωστοποιούνται αμέσως κατά τη στιγμή της μεταφοράς, προκειμένου να μας δώσουν την ευκαιρία να λάβουμε μέτρα ή να παράσχουμε βοήθεια. Η 24ωρη γραμμή τηλεφώνου μας εμφανίζεται στην ιστοσελίδα μας και στο κουπόνι κράτησης.

Μπορείτε να μας ενημερώσετε για τις αλλαγές της κράτησής σας, στέλνοντας ένα email στο info@hellaschauffeur.com , εφόσον είναι τουλάχιστον 24 ώρες πριν από τη μεταφορά σας και οι αλλαγές δεν συνεπάγονται πρόσθετες χρεώσεις. Εάν υπάρχουν επιπλέον χρεώσεις, θα ενημερωθείτε και εάν τις αποδεχτείτε, μπορείτε να τις πληρώσετε με τους τρόπους πληρωμής της εταιρείας μας.

Όχι, δεν χρειάζεται να επιβεβαιώσετε την κράτησή σας εάν έχετε ήδη λάβει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την αναφορά και την επιβεβαίωση της κράτησής σας. Επίσης, δεν χρειάζεται να επιβεβαιώσετε ξανά την επιστροφή σας, εκτός αν σας το ζητήσουμε.

Μπορείτε να ακυρώσετε οποιαδήποτε από τις μεταφορές σας ή ολόκληρη την κράτηση σας στο διαδίκτυο στέλνοντας ένα email στο info@hellaschauffeur.com

Οι ακυρώσεις που έγιναν με προειδοποίηση άνω των 24 ωρών επιστρέφονται εξ ολοκλήρου.

Καμία επιστροφή χρημάτων για ακυρώσεις που έχουν παραληφθεί λιγότερο από 24 ώρες πριν από το χρόνο μεταφοράς.

Για κάθε περίπτωση, μπορείτε να ενημερωθείτε για την πολιτική ακύρωσης στους όρους χρήσης της εταιρείας μας.

Τα στοιχεία της διεύθυνσης (όνομα, αριθμός, ταχυδρομικός κώδικας) της διαμονής σας, θα βοηθούσαν επίσης κατά την πραγματοποίηση της κράτησής σας.

Αν δεν μπορείτε να βρείτε την πόλη / την περιοχή στην οποία βρίσκεται το κατάλυμά σας στην αναπτυσσόμενη λίστα στην κεντρική σελίδα του ιστότοπού μας, μπορείτε εύκολα να ζητήσετε μια προσφορά και θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να σας εξυπηρετήσουμε.

Ο οδηγός μας αφού ελέγξει και διαπιστώσει από τα στοιχεία που μας δώσατε (αριθμό πτήσης, αριθμό αμαξοστοιχίας, τρένου, πλοίου) ότι έχετε φτάσει, θα περιμένει 30 λεπτά. Εάν κάποιος συνεπιβάτης σας περιμένει κάποια αποσκευή θα συνιστούσαμε ένα μέλος της παρέας σας να βρεθεί με τον οδηγό έτσι ώστε να είναι ενήμερος για την καθυστέρηση. Σε κάθε περίπτωση είναι καλό να έχετε ανοιχτό το κινητό τηλέφωνο που μας έχετε δηλώσει για να μπορεί ο οδηγός να επικοινωνήσει μαζί σας.

Από το αεροδρόμιο

Στις περισσότερες περιπτώσεις ο οδηγός μας θα σας περιμένει έξω από την αίθουσα αφίξεων του αεροδρομίου, αφού έχετε πριν πάρει εσείς και οι συνεπιβάτες σας τα προσωπικά σας αντικείμενα από των χώρο αποσκευών. Ο οδηγός θα κρατάει μια πινακίδα με το όνομα του επιβάτη που μας δηλώσατε.

Από το σταθμό τρένων

Στις περισσότερες περιπτώσεις ο οδηγός μας αφού ελέγξει την αποβάθρα στην οποία φτάνει η αμαξοστοιχία που μας έχετε δηλώσει θα σας περιμένει ακριβώς στο σημείο που θα φτάσει το τρένο σας. Ο οδηγός θα κρατάει μια πινακίδα με το όνομα του επιβάτη που μας δηλώσατε.

Από το σταθμό λεωφορείων

Στις περισσότερες περιπτώσεις ο οδηγός μας θα σας περιμένει ακριβώς στο σημείο που θα φτάσει το λεωφορείοσας αφού πρώτα ελέγξει την αποβάθρα στην οποία φτάνει. Ο οδηγός θα κρατάει μια πινακίδα με το όνομα του επιβάτη που μας δηλώσατε.

Από το λιμάνι

Στις περισσότερες περιπτώσεις ο οδηγός μας θα σας περιμένει έξω από την πύλη στην οποία φτάνει το πλοίο που μας έχετε δηλώσει, κρατώντας μια πινακίδα με το όνομα του επιβάτη.

Από ξενοδοχείο

Εάν έχετε επιλέξει ως σημείο συνάντησης το ξενοδοχείο που διαμένετε. Ο οδηγός μας θα σας περιμένει στο χώρο υποδοχής Lobby του ξενοδοχείου.

Από σπίτι ή προσωπική διεύθυνση

Εάν το σημείο συνάντησης είναι συγκεκριμένη διεύθυνση, ο οδηγός θα βρίσκεται έξω από το αριθμό που μας δηλώσατε κατά την κράτηση.

Δεν υπάρχει κάποιο παραπάνω κόστος για αυτή την μεταφορά. Το μόνο που χρειάζεται είναι κατά τον τρίτο βήμα της κράτησης σας να μας το γνωστοποιήσετε. Το αναπηρικό αμαξίδιο θα πρέπει να είναι πτυσσόμενο και να μπορεί να μπαίνει στον χώρο των αποσκευών. Εάν έχετε κάποιο ενδοιασμό είναι προτιμότερο να κάνετε κράτηση για ένα μεγαλύτερο όχημα.

Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής θα σας σταλεί mail με το αντίγραφο της κράτησης σας. Είναι καλό για να αποφύγετε τυχόν λάθη να έχετε εκτυπωμένη την κράτηση και να την δώσετε στον οδηγό που θα σας περιμένει. Επίσης μην ξεχάσετε να πάρετε μαζί σας το τηλέφωνο που μας έχετε δηλώσει για να μπορέσει να επικοινωνήσει ο οδηγός μαζί σας σε περίπτωση που δεν μπορεί να σας βρεί.

Η Hellaschauffeur δέχεται όλες τις κρατήσεις που έρχονται 24 ώρες πριν την προγραμματισμένη μεταφορά. Σε περιπτώσεις που θέλετε να κάνετε κάποια κράτηση σε χρόνο μικρότερο παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 24ωρης εξυπηρέτησης για να δούμε εάν μπορούμε να ικανοποιήσουμε το αίτημα σας.

Ναι. Παρακαλούμε για να ικανοποιήσουμε το αίτημα σας επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών στο info@hellaschauffeur.com και η εταιρία μας θα σας στείλει το τιμολόγιο για χρήση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι οδηγοί επιτρέπεται να δεχτούν φιλοδώρημα, αλλά αυτό δεν είναι απαραίτητα υποχρεωτικό.

Ναι. Επιτρέπεται μια ολιγόλεπτη στάση πέντε λεπτών για να παραλάβετε τα κλειδιά ή κάτι που θέλετε με την προυπόθεση ότι το σημείο της στάσης θα βρίσκεται προς την ίδια κατεύθυνση ή στην ίδια περιοχή με αυτή που έχετε επιλέξει.

Όλοι οι οδηγοί μας είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνονται για τυχόν μικρές καθυστερήσεις και να σας περιμένουν. Εάν η καθυστέρηση υπερβαίνει τις 2 ώρες παρακαλώ επικοινωνήστε άμεσα με την 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης που αναγράφεται στο έντυπο της κράτησης σας.

Όλες οι κρατήσεις που πραγματοποιείτε αφορούν ιδιωτική μεταφορά. Το όχημα που έχετε επιλέξει είναι αποκλειστικά για εσάς και τους συνεπιβάτες σας. Έτσι με αυτό τον τρόπο αποφεύγετε τυχόν ουρές και δεν καθυστερείτε περιμένοντας άλλους επιβάτες.

Εάν ταξιδεύετε με κάποιο κατοικίδιο ζώο, παρακαλούμε να το δηλώσετε στην ειδική φόρμα επικοινωνίας. Σε λιγότερο από 24 ώρες ένας εκπρόσωπος της εταιρίας μας θα απαντήσει στο αίτημα σας.

Τα οχήματα μας είναι κατασκευασμένα για να δέχονται παιδικά καθίσματα για όλες τις ηλικίες των παιδιών. Κατά το τρίτο βήμα της κράτησης, σας δίνεται η δυνατότητα εάν δεν έχετε το δικό σας προσωπικό κάθισμα να φροντίσουμε να έχουμε το κατάλληλο κάθισμα για εσάς. Η Hellaschauffeur δίνει μεγάλη βαρύτητα στην μεταφορά παιδιών έτσι ώστε να τηρούνται όλοι οι επιτρεπόμενοι όροι ασφαλείας. Οι συνεργάτες μας θα φροντίσουν να έχετε ένα ασφαλές και άνετο ταξίδι.

-Το όχημα που θα κάνω κράτηση θα είναι κοινόχρηστο ή ιδιωτικό;

Όλες οι κρατήσεις που πραγματοποιείτε αφορούν ιδιωτική μεταφορά. Το όχημα που έχετε επιλέξει είναι αποκλειστικά για εσάς και τους συνεπιβάτες σας. Έτσι με αυτό τον τρόπο αποφεύγετε τυχόν ουρές και δεν καθυστερείτε περιμένοντας άλλους επιβάτες.

Σε κάθε όχημα μπορείτε να μεταφέρετε τόσες βαλίτσες και χειραποσκευές όσες είναι και ο αριθμός των επιβατών. Έτσι εάν ταξιδεύτε 4 άτομα μπορείτε να πάρετε μαζί σας 4 βαλίτσες. Οι βαλίτσες αυτές πρέπει να μην υπερβαίνουν τα 70cm ύψος, 47cm πλάτος και 21cm βάθος. Παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι ο τύπος του οχήματος που έχετε επιλέξει επαρκεί για να μεταφέρει όλες σας τις αποσκευές. Σε διαφορετική περίπτωση είναι προτιμότερο να κάνετε κράτηση για ένα μεγαλύτερο όχημα.

Το σημείο αποβίβασης και το σημείο αναχώρησης κατά την επιστροφή θα είναι ακριβώς το ίδιο που έχω δηλώσει;

Ναι. Όλες οι μεταφορές της εταιρίας μας είναι ιδιωτικές και θα μεταφέρουμε εσάς και τους συνεπιβάτες σας ακριβώς μπροστά στην διεύθυνση ή στο ξενοδοχείο που μας έχετε δηλώσει. Κατά την επιστροφή ο οδηγός θα σας παραλάβει από το ίδιο σημείο στο όποιο σας άφησε εκτός εάν έχετε δηλώσει κάτι διαφορετικό.

Θα ήθελα να μεταφέρω παραπάνω αποσκευές από το επιτρεπτό, να μεταφέρω κάποιον αθλητικό εξοπλισμό ( πέδιλα του σκι, ποδήλατο κ.α). Είναι αυτό δυνατό;

Η Hellaschauffeur κατά το τρίτο βήμα της κράτησης, σας δίνει την δυνατότητα να επιλέξετε παραπάνω απαιτήσεις όπως η παραπάνω.